ładowanie…

Warunki biznesowe (użytkowania strony www.flexiliga.pl)

Administratorem strony jest VAŠE LIGA, z.s., spółka z siedzibą pod adresem Pískařská 2075/1, Praga 4, 143 00; numer identyfikacyjny: 26581353. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze (numer wpisu: L 19512). Spółka zajmuje się sprzedażą towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.flexiliga.pl

 1. Przepisy wstępne

  1. Niniejszy regulamin (zwany "Warunkami biznesowymi") ustala warunki umowy zawieranej każdorazowo przez wyżej wymienioną spółkę VAŠE LIGA, z.s. (zwaną dalej "Sprzedawcą"), zgodnie z przepisami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksem cywilnym i wzajemnymi prawami i obowiązkami stron wynikającymi z umowy (zwanej dalej "Umową sprzedaży") z inną osobą ("Kupującym") za pośrednictwem tej strony. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem strony www.flexiliga.pl (zwanej dalej "Stroną internetową").
  2. Warunki biznesowe nie mają zastosowania w przypadkach, w których osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną, która zawiera ze Sprzedawcą innego rodzaju umowę.
  3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w Umowie sprzedaży. Szczegółowe ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnymi wynikającymi z Warunków biznesowych.
  4. Warunki biznesowe stanowią integralną część Umowy sprzedaży.
  5. Sprzedawca może zmienić sformułowanie niniejszych Warunków biznesowych. Zmienione sformułowania nie wpływają na umowy zawarte przed zmianą, przy których obowiązują aktualnie ważne Warunki biznesowe.
 2. Konto użytkownika

  1. Na podstawie rejestracji Kupującego na Stronie internetowej, Administrator wytwarza dla Kupującego interfejs służący do korzystania ze Strony internetowej, zwany dalej "Kontem użytkownika". Za pomocą Konta użytkownika Kupujący może dokonywać zakupów na stronie. Jeśli Strona internetowa zezwala na to, Kupujący może również dokonywać zakupów bez tworzenia Konta użytkownika.
  2. Rejestrując się na Stronie internetowej i dokonując na niej zakupów, kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych, wymaganych przez Administratora. Dane podane na Koncie użytkownika powinny być przez Kupującego aktualizowane, jeśli ulegną zmianie. Dane wprowadzone przez Kupującego na Koncie użytkownika są przez Sprzedawcę uważane w dobrej wierze za prawdziwe.
  3. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta użytkownika.
  4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie ze swojego Konta użytkownika stronom trzecim.
  5. Sprzedawca może usunąć Konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie używa swojego Konta użytkownika przez ponad 5 lat lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży (w tym niniejsze Warunki biznesowe).
  6. Kupujący akceptuje fakt, że jego Konto użytkownika może nie być dostępne zawsze, w szczególności w okresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

  1. Wszystkie towary i usługi zamieszczone na Stronie internetowej mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy sprzedaży w każdym przypadku.
  2. Strona internetowa zawiera informacje o cenach towarów i usług oraz warunkach ich zwrotu. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na Stronie internetowej. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży na indywidualnie negocjowanych warunkach.
  3. Strona internetowa zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Te informacje są ważne jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że opis wskazuje co innego.
  4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w na Stronie internetowej. Komplet informacji o transakcji i zakupionym towarze jest dalej nazywany "Zamównieniem". Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
   1. zamówionym towarze (zamówiony towar Kupujący "wsadza" do elektronicznego koszyka zakupów na Stronie internetowej),
   2. sposób zapłaty, ceny towarów, szczegóły wybranej metody dostawy towarów i
   3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów.
  5. Przed wysłaniem Zamówienia do Kupującego, Sprzedawca może sprawdzić i zmodyfikować dane wprowadzone przez kupującego w Zamówieniu, w szczególności jeśli konieczne jest skorygowanie popełnionych przez Kupującego błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Dane podane w Zamówieniu są przez Sprzedawcę uważane za prawidłowe. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego podany na Koncie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej "Adresem elektronicznym nabywcy").
  6. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru Zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).
  7. Umowa sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym wynika z akceptacji przez Kupującego treści wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę na Adres elektroniczny nabywcy.
  8. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów telekomunikacyjnych poniesionych przez Kupującego w celu zawarcia Umowy sprzedaży (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych).
 4. Cena produktu i warunki płatności

  1. Kupujący może zapłacić Sprzedawcy za towary i usługi i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy sprzedaży przelewem bankowym lub za pośrednictwem innej aktualnie aktywnej na Stronie internetowej formy płatności.
  2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów są dalej rozumiane.
  3. Sprzedawca nie prosi kupującego o depozyt lub inną podobną płatność. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień Artykułu 4.6 Warunków Handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.
  4. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna.
  5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.
  6. Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie otrzyma dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Ustęp 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
  7. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.
  8. Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.
 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Kupujący zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 kodeksu cywilnego nie ma między innymi możliwości odstąpienia od umowy kupna za dostawę towarów, która została dostosowana zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby, z umowy kupna na dostawę towarów podlegających towarom szybko psującymi się który po nieodwracalnym wymieszaniu dostawy z innym towarem, z umowy kupna na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, który konsument zwolnił z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony oraz z umowy kupna na dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazowego lub programu komputerowego, oryginalne opakowanie.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 5.1 lub w innym przypadku, w którym nie można wycofać umowy kupna, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 1829 (1) Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od otrzymania towaru, w przypadku gdy w przypadku kilku rodzajów towarów lub dostarczenia kilku części umowy kupna okres ten biegnie od daty ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może użyć wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy sprzedaży może być dokonane przez kupującego, między innymi, na adres sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego na info@flexiliga.pl.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z Art. 5.2 Warunków Handlowych, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu 14 (czternastu) dni od wypowiedzenia umowy sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą być zwrócone na zwykłej trasie pocztowej.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie Artykułu 5.2 Warunków, Sprzedawca zwraca środki otrzymane od Nabywcy w ciągu 14 (czternastu) dni odstąpienia od Umowy Sprzedaży w taki sam sposób, jak Sprzedawca zaakceptował od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnianego przez kupującego po zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie wykaże, że towary zostały wysłane do sprzedawcy.
  5. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego zabezpieczenia roszczenia Kupującego dotyczącego zwrotu ceny zakupu. 5.6. Po otrzymaniu towaru przez kupującego, sprzedawca ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu cenę zakupu bez nieuzasadnionej zwłoki, kartą kredytową na rachunek kupującego.
  6. Jeżeli prezent zostanie dostarczony kupującemu wraz z towarem, umowa darowizny zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa z prezentem zostanie utracona, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz ze sprzedawcą podarowany prezent.
 6. Przewóz i dostawa towarów

  1. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
  2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.
  3. Jeżeli, z uwagi na potrzeby kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.
  4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane wejście do przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłki od przewoźnika.
  5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą zmienić specjalne warunki dostawy sprzedającego w momencie wystawienia sprzedawcy.
 7. Prawa od wadliwego działania

  1. Prawa i obowiązki Umawiających się Stron w zakresie praw do wadliwego wykonania regulują obowiązujące powszechnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 i sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).
  2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towarów przez nabywcę:
   1. towary mają cechy wynegocjowane przez strony i, w przypadku braku porozumienia, posiadają cechy, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący spodziewa się w odniesieniu do charakteru towarów i reklam, które wytwarzają,
   2. towary są odpowiednie do celów wskazanych przez sprzedającego lub do zwykłego używania towarów tego rodzaju, 7.2.3. towary odpowiadają jakości lub właściwościom uzgodnionej próbki lub oryginału, jeżeli jakość lub projekt zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub oryginału,
   3. towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz
   4. towary są zgodne z wymogami prawnymi.
  3. Postanowienia art. 7 ust. 2 warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę za zużycie i zniszczenie towarów w związku z ich normalnym użytkowaniem, kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.
  4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która występuje na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.
  5. Prawa do wadliwego wykonania są zgłaszane przez kupującego u sprzedawcy w jego zakładzie, gdzie możliwe jest przyjęcie roszczenia w odniesieniu do zakresu sprzedanych towarów, ewentualnie nawet w zarejestrowanej siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Momentem, w którym dochodzi roszczenie, jest moment, w którym sprzedawca otrzymał towar od kupującego.
  6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez zasady reklamacji sprzedającego.
 8. Inne prawa i obowiązki stron

  1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.
  2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.
  3. Pozasądowa obsługa reklamacji przez konsumentów jest zapewniona przez sprzedającego za pośrednictwem elektronicznego adresu info@flexiliga.pl . Informacje o kupującym będą wysyłane na adres elektroniczny kupującego.
  4. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
  5. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
 9. Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie

  1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub usługami sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się przesyłać zawiadomienia o sprzedaży na adres elektroniczny kupującego.
  2. Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie poprzedniego zdania.
 10. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Firma VAŠE LIGA, zs, z siedzibą w Piskařská 2075/1, Praga 4, 143 00, ID: 26581353, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja L, Wstawka 19512 (zwana dalej "Administratorem") nr 101/2000 Sb., w sprawie ochrony danych osobowych (zwanej dalej "ustawą o ochronie danych osobowych") przetwarza następujące dane osobowe:
   1. Imię i nazwisko
   2. Data urodzenia (poprawnie skategoryzowana)
   3. Płeć (do uwzględnienia w odpowiedniej kategorii)
   4. E-mail (aby skontaktować się z organizatorem i członkami zespołu)
   5. Telefon (aby skontaktować się z organizatorem i kolegami z drużyny)
   6. Zdjęcia (do rozpoznawania członków drużyny w meczach)
   7. Miasto, w którym gracz chce zagrać ligę (dla poprawnego włączenia do ligi)
  2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, muszą być przetwarzane w celu organizacji lig i wydarzeń. Dane te będą przetwarzane przez Administratora do czasu otrzymania żądania skasowania przez gracza ligi. Dane te nie mogą być wcześniej usunięte z powodu możliwości ponownego uruchomienia ligi i rankingu na podstawie wyników historycznych.
  3. Gracz może zażądać usunięcia danych w dowolnym czasie, na przykład wysyłając e-mail lub list do danych kontaktowych info@flexiliga.pl
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane przez administratorów dla administratorów:
   1. Web Service Company Ltd.
   2. Facebook
   3. Google
   4. GoPay
   5. Lista
  5. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do:
   1. zapytaj nas o informacje na temat przetwarzania danych osobowych,
   2. poprosić nas o wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
   3. poprosić o dostęp do tych danych i zaktualizować lub naprawić te dane,
   4. wymagać od nas usunięcia danych osobowych,
   5. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgodności z naszymi wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami lub z Biurem Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dostawa

  1. Kupujący może zostać dostarczony na adres elektroniczny kupującego.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli wystąpi, zamiast nieważnych klauzul, zostanie wprowadzone postanowienie w zakresie, w jakim cel nieważnego postanowienia jest jak najbardziej zbliżony. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.
  3. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  4. Załącznik do warunków handlowych to przykładowy formularz wypłaty z umowy sprzedaży.
  5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dostawy Pískařská 2075/1, Praga 4, 43 01, adres e-mail info@flexiliga.pl , telefon 604 219 565.

Warszawa, 27.11.2018

Metody płatności

Platební metody

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę. (Więcej o ciasteczkach) Rozumiem